Pravni okvir u Bosni i Hercegovini

Zakon o genetski modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH” broj 23/09)
Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja (“Službeni glasnik BiH” broj 25/09)
Zakon o zaštiti zdravlja bilja (“Službeni glasnik BiH” broj 23/03)
Zakon o poljoprivredi prehrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine („Sl.glasnik BiH “ br. 50/08)
Odluku o uvjetima i načinu provedbe Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka u Bosni i Hercegovini (CITES) („Sl.glasnik BiH “ br. 31/18)
Strategija i Akcioni plan za zaštitu biološke raznolikosti Bosne i Hercegovine (2015-2020). Preuzmi!
Strategija prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja za Bosnu i Hercegovinu. Preuzmi!
Akcioni program za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanja posljedica suše u BiH. Preuzmi!

Federacija Bosne i Hercegovine

Zakon o zaštiti prirode FBIH („Službene novine FBiH“broj 66/13)
Zakon o zaštiti okoliša FBiH („Službene novine FBiH“broj 33/03 i 38/09)
Zakon o vodama („Službene novine FBiH“ br. 70/06)
Zakon o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/03, 72/09 i 92/17)
Zakon o Fondu za zaštitu okoliša FBiH broj („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/03)
Zakon o Nacionalnom parku “Una” („Službene novine Federacije BiH“ br. 44/08)
Pravilnik o mjerama zaštite za strogo zaštićene i zaštićene vrste i podvrste i zaštićene vrste i podvrste („Službene novine Federacije BiH“ broj 21/20)
Pravilnik o načinu provođenja procjene rizika i izrade studije procjene rizika uvođenja ponovnog uvođenja i uzgoja stranih svojti i postupak izdavanja dozvole za unošenje stranih svojti u Federaciju Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 102/15 i 78/19)
Uredba o organizaciji načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode („Službene novine Federacije BiH“ br. 14/16)
Crvena lista ugroženih divljih vrsta i podvrsta biljaka životinja i gljiva („Službene novine Federacije BiH“ broj: 7/14)
Uredba NATURA 2000 – zaštićena područja u Europi („Službene novine Federacije BiH“ br. 41/11)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaštićenih područja („Službene novine Federacije BiH“ broj 69/06)
Pravilnik o uvjetima pristupa zaštićenom području („Službene novine Federacije BiH“ broj 69/06)
Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan uticaj na vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem vrsta („Službene novine Federacije BiH“ broj 65/06)
Pravilnik o sadržaju i načinu izrade plana upravljanja zaštićenim područjima („Službene novine Federacije BiH“ broj 65/06)
Pravilnik o uspostavljanju sistema praćenja namjernog držanja i ubijanja zaštićenih životinja („Službene novine Federacije BiH broj 46/05)
Pravilnik o uspostavljanju i upravljanju informacionim sistemom za zaštitu prirode i vrešenje monitoringa („Službene novine Federacije BiH broj 46/05)
Strategija zaštite okoliša Federacije BiH 2008 – 2018. Preuzmi!
Strategija upravljanja vodama Federacije BiH 2010 – 2022. Preuzmi!
Lista invazivnih vrsta u Federaciji Bosne i Hercegovine 2019. Preuzmi!

Republika Srpska

Zakon o zaštiti prirode RS („Službeni glasnik RS“ broj 20/14)
Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS broj 71/12, 79/15, 70/20)
Zakon o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS broj 75/10)
Zakon o vodama („Službeni glasnik RSbroj 50/06 i 92/09, 121/12)
Zakon o šumama („Službeni glasnik RS broj 75/08, 60/13)
Zakon o lovstvu („Službeni glasnik RS broj 9/60)
Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS broj 18/13)
Zakon o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine Republike Srpske („Službeni glasnik RS broj 117/11, 63/14, 90/16)
Zakon o Nacionalnim parkovima (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 75/10)
Zakon o Nacionalnom parku „Drina“ (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 63/17)
Zakon o Nacionalnom parku „Kozara“ (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 121/12)
Zakon o Nacionalnom parku „Sutjeska“ (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 121/12)
Uredba o strogo zaštićenim i zaštićenim divljim vrstama (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 65/20)
Pravilnik o načinu obilježavanja zaštićenih područja (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 3/18, 116/20)
Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava upravljač zaštićenog područja (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 65/19)
Pravilnik o specijalnim tehničko-tehnološkim rješenjima koja omogućavaju nesmetanu i sigurnu komunikaciju divljih životinja (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 66/17)
Pravilnik o izgledu znaka zaštite prirode postupku i uslovima za njegovo korišćenje (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 50/16)
Pravilnik o registru zaštićenih prirodnih dobara (“Službeni glasnik Republike Srpske” 55/15)
Pravilnik o sadržaju utvrđivanju i sprovođenju mjera upravljanja u zaštićenim područjima (“Službeni glasnik Republike Srpske” 83/15)
Uredba o crvenoj listi zaštićenih vrsta flore i faune Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 124/12)
Pravilnik o službenoj uniformi legitimaciji i upotrebi službenog naoružanja službe nadzora u nacionalnom parku (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 83/11)
Pravilnik o unutrašnjem redu u nacionalnom parku (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 83/11)
Pravilnik o načinu uspostavljanja i upravljanja informativnim sistemom za zaštitu prirode i sistem praćenja (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 85/05)

Brčko Distrikt

Zakon o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj 24/04, 01/05, 19/07, 09/09)
Zakon o zaštiti prirode (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj 24/04, 01/05, 19/07, 09/09)
Zakon o zaštiti voda (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj 25/04, 1/05, 19/07)
Zakon o šumama Brčko distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj 14/10, 26/16)
Zakon o upravljanju otpadom – Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj 25/04, 1/05, 19/07, 2/08, 9/09)
Strategija zaštite životne sredine Brčko distrikta BiH za period 2016-2026 čiji sastavni dio čini i Strategija zaštite prirode

Pravni okvir Evropske Unije

Direktiva Savjeta 92/43/EEZ od 21. maja 1992. godine o konzervaciji prirodnih staništa i divlje faune i flore, uz izmjene iz Direktiva 97/62/EZ i 2006/105/EZ i Uredbe (EZ) 1882/2003 – Direktiva o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore

Direktiva 2009/147/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 30. novembra 2009. godine o konzervaciji divljih ptica (kodifikovana verzija Direktive 79/406/EZ i njenih izmjena) – Direktiva o očuvanju divljih ptica

Uredba Savjeta (EZ) br. 338/97 od 9. decembra 1996. godine o zaštiti vrsta divlje faune i flore putem regulacije trgovine istima, izmijenjena Uredbama (EZ) 938/97, 2307/97, 2214/98, 1476/99, 2724/2000, 1579/2001, 2476/2001, 1497/2003, 1882/2003, 834/2004, 252/2005 i 1332/2005, 318/2008, 398/2009, 407/2009 i (EU) 101/2012,

Uredbe Komisije (EZ) 865/2006 o detaljnim pravilima za provođenje Uredbe Savjeta (EZ) 338/97 – Provedbene uredbe Komisije (EU) 792/2012 od 23. avgusta 2012. o pravilima za izgled i sadržaj dozvola, potvrda i drugih dokumenata navedenih u Uredbi Savjeta 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore putem regulacije trgovine istima o izmjenama i dopunama Uredbe Komisije 865/2006 – Uredba Komisije (EU) br. 791/2012 od 23. avgusta 2012. godine o određenim odredbama o trgovini vrstama divlje faune i flore, Uredba (EZ) br. 865/2006 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Savjeta (EZ) br. 338/97

Direktiva Savjeta 1999/22/EZ od 29. marta 1999. godine o držanju divljih životinja u zoološkim vrtovima

Uredba Savjeta (EEZ) br. 3254/91 od 4. novembra 1991. godine o zabrani upotrebe nožnih klopki unutar Zajednice i unošenja u Zajednicu koža i proizvoda napravljenih od pojedinih vrsta divljih životinja porijeklom iz zemalja u kojima se ove životinje love nožnim i drugim klopkama koje ne odgovaraju međunarodnim standardima za humane klopke

Strategija Evropske unije za zaštitu biodiverziteta 2030

Strategija Evropske unije za zaštitu biodiverziteta 2030 – Prilog