Састанци Експертне Групе
 
Први састанак Експертне Групе
Мјесто:ЦЕНЕР 21; Сарајево, БиХ
Датум/вријеме:15. март 2013.; 15:00 - 16:30
Број учесника: 7
Главне теме састанка:
• Генерални опис Пројекта NBSAP;
• Презентација структуре/садржаја за документ НБСАП и Пети национални извјештај;
• Расподјела задатака међу експертима;
• Презентација комуникацијске стратегије кроз Пројект NBSAP;
• Презентација директних и индиректних пријетњи за биолошку разноликост;
• Дискусија о роковима за документ NBSAP (предложени рок за први нацрт документа NBSAP је 1. април);
• Дискусија о списку прелиминарних националних циљева у складу са Стратешким планом и Аичи циљевима;
• Дискусија о индикаторима.
 
Други састанак Експертне групе
Мјесто:ЦЕНЕР 21; Сарајево, БиХ
Датум/вријеме: 10. мај 2013.; 10:00 – 12:30
Број учесника: 7
Главне теме састанка:
• Коментари на садржај првог нацрта документа NBSAP;
• Смјернице за Аичи циљеве (објављене на web страници CBD);
• Дискусија о техничким детаљима – усаглашавање структуре документа и терминологије;
• Припрема националних циљева и индикатора;
• Други састанак интересних страна и идентификација кључних интересних страна;
• Наредни кораци – финализација националних циљева, израда акционог плана и индикатора;
• Дискусија о осталим приједлозима експерата.
 
Трећи састанак Експертне групе
Мјесто:ЦЕНЕР 21; Сарајево, БиХ
Датум/вријеме: 19. септембар 2013.; 11:00 - 13:00
Број учесника: 8
Главне теме састанка:
• Радионица изградње капацитета на Западном Балкану о индикаторима као дијелу NBSAP – утисци и главне поруке, материјали за експерте;
• Кључни закључак Радионице: БиХ је, у односу на сусједне земље, до сада остварила већи напредак по питању документа NBSAP и реализованих активности;
• Дискусија о плану активности за период од септембра 2013. до марта 2014. године;
• Презентација табеле на којој су упоређени Четврти и Пети национални извјештај по поглављима;
• Дискусија о томе који дијелови NBSAP-а (2008. – 2015.) се могу искористити у писању новог NBSAP-а и који циљеви предложени у NBSAP-у (2008. – 2015.) се могу повезати са новим NBSAP-ом;
• Дискусија о табели која приказује напредак активности, односно, програме и задатаке планиране у NBSAP-у (2008. – 2015.), да би се описао и оцијенио напредак у новом документу NBSAP и Петом националном извјештају, као и да се идентифицирају фактори који коче напредак;
• БиХ (Сарајево) као могућа земља домаћин организирању Радионице IAS/GTI, односно, о инвазивним страним врстама и Иницијативи глобалне таксономије за регију Средње и Источне Европе, уз подршку Секретаријата Конвенције о биолошкој разноликости.
 
Четврти састанак Експертне групе
Мјесто: ЦЕНЕР 21; Сарајево, БиХ
Датум/вријеме: 21. октобар 2013.; 09:00 - 10:00
Број учесника: 7
Главне теме састанка:
• Ревизија националних циљева које је предложила Експертна група прије интерсекторског састанка;
• Дискусија о улози сваког експерта на Интерсекторском састанку;
• Приједлози да сваки експерт припреми презентацију за Трећи састанак интересних страна;
• Допуњавање документа NBSAP – увод, напредак активности, тренутно стање биолошке разноврсности према Аичи циљевима;
• Рокови за Пети национални извјештај.
 
Пети састанак Експертне групе
Мјесто:ЦЕНЕР 21; Сарајево, БиХ
Датум/вријеме:10. јануар 2014.; 10:00 - 12:30
Број учесника: 6
Главне теме састанка:
• Важни датуми за предстојеће активности;
• Четврти састанак интересних страна – организација и сврха састанка;
• Дискусија о задацима експерата и роковима;
• Искуства експерата у писању претходних извјештаја као и у процесу припреме и усвајања NBSAP-а (2008. – 2015.)
• Дискусија о табели која приказује напредак активности планираних у ранијој фази документа NBSAP;
• Дискусија о Првом нацрту Петог националног извјештаја, укључујући коментаре у оквиру свих поглавља.
 
 
Copyright © 2013! All rights reserved.