Корисни линкови    
Глобални фонд за околиш (ГЕФ) www.thegef.org
Конвенција о биолошкој разноликости (ЦБД)) www.cbd.int
Протокол из Nagoye о приступу генетским ресурсима те поштеној и правичној подјели добити која произилази из њиховог кориштења www.cbd.int/abs/
Протокол из Картагене о биолошкој сигурности www.bch.cbd.int/protocol

  Европска агенција за околиш www.eea.europa.eu
Регионални центар за околиш www.rec.org
Програм Уједињених народа за околиш www.unep.org
Развојни програм Уједињених народа www.undp.org
Европска комисија www.ec.europa.eu/environment/
Европска унија www.europa.eu


 
Copyright © 2013! All rights reserved.