НАТУРА 2000
Директива о птицама и Директива о стаништима (Council Directive 2009/147/ЕC, Council Directive 92/43/ЕЕC, те Директива о заштити природних станишта и дивље фауне и флоре) чине темељ Европске политике о заштити природе. У средишту ове двије Директиве је стварање мреже подручја – НАТУРА 2000. У 2007. години, WWF-ов Медитерански програм (МедПО) покренуо је пројекат “Живуће срце Европе” којим се пружа подршка примјени Европске еколошке мреже Натура 2000 у БиХ. Циљ је био подржати институције Босне и Херцеговине у преузимању и примјени одредби Директиве о птицама и Директиве о стаништима кроз ентитеске законе о заштити природе. Општи циљ је био допринијети еколошки одрживом економском развоју кроз приближавање националних стандарда и јачање административних структура, те побољшати усклађивање са ЕУ регулативом (Acquis communautaire) у области заштите животне средине.
Најважнији резултати пројекта су развој географског информационог система (ГИС), Преглед флоре, фауне и станишта, те интерактивна мапа Натура 2000 у Босни и Херцеговини. Преглед флоре, фауне и станишта присутних у БиХ, у вези с ЕУ Додацима 1 и 2 Директиве о стаништима, који ће бити основ за одређивање будућих подручја Натура 2000, представља драгоцјен корак напријед у процесу прикупљања података и праћења стања природе у БиХ. Закључак пројекта био је да разноликост станишта и врста, као и њихова огромна раширеност у БиХ, још увијек захтијевају значајан обим прикупљања података. У смислу будућег управљања, подручја Натура 2000 би требало да буду укључена у процес просторног планирања. То је први корак ка прилично дугом процесу одређивања подручја у складу са националним законима. Међутим, чак и утврђеним подручјима недостаје одговарајуће управљање и стварна заштита.
 
Паркови Динарског лука
Динарски лук је подручје југоисточне Европе које покрива неких 100.000 км2 и више од 6.000 км обале, протежући се преко цијелог подручја окренутог према Јадранском мору од Трста (Италија) до Тиране (Албанија). Почетком 2012. године, WWF је покренуо пројекат Паркови Динарског лука, с циљем стварања савеза паркова природе на територији Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Косова*, Македоније, Црне Горе, Србије и Словеније. Тај трогодишњи пројекат финансирају Министартство вањских послова Норвешке и Фондација МАВА. Главни циљ пројекта “Паркови Динарског лука” јесте стварање платформе заштићених подручја кроз повезивање свих паркова природе и националних паркова у Албанији, Босни и Херцеговини, Хрватској, Косову*, Македонији, Црној Гори, Србији и Словенији. Пројектне активности ће помоћи да се успостави сарадња са приватним сектором и унаприједи свакодневно пословање путем размјене искустава и примјера добре праксе.
 
 
Copyright © 2013! All rights reserved.