Relevantni dokumenti o biološkoj raznolikosti u Bosni i Hercegovini
     
- I Nacionalni izvještaj za Konvenciju o biodiverzitetu   - Strategija Bosne i Hercegovine sa akcionim planom za zaštitu biološke i pejzažne raznolikosti (NBSAP BiH 2008 - 2015)
- II Nacionalni izvještaj za Konvenciju o biodiverzitetu   - Izvještaj o stanju okoliša BIH
- III Nacionalni izvještaj za Konvenciju o biodiverzitetu   - Procjena stanja biološke raznolikosti
- IV Nacionalni izvještaj za Konvenciju o biodiverzitetu   - Samostalna procjena nacionalnih kapaciteta BiH u implementaciji multilateralnih okolišnih sporazuma
- V Nacionalni izvještaj za Konvenciju o biodiverzitetu   - Crvene liste flore FBiH
- NBSAP BiH   - Crvene liste faune FBiH
- AKCIONI PROGRAM ZA BORBU PROTIV DEGRADACIJE ZEMLJIŠTA
I UBLAŽAVANJA POSLJEDICA SUŠE U BOSNI I HERCEGOVINI
  - Crvene liste gljiva FBiH
Copyright © 2013! All rights reserved.