Sastanci Ekspertne grupe
 
Prvi sastanak Ekspertne grupe
Mjesto: CENER 21; Sarajevo, BiH
Datum/vrijeme: 15. mart 2013.; 15:00 - 16:30
Broj učesnika: 7
Glavne teme sastanka:
• Generalni opis Projekta NBSAP;
• Prezentacija strukture/sadržaja za dokument NBSAP i Peti nacionalni izvještaj;
• Raspodjela zadataka među ekspertima;
• Prezentacija komunikacijske strategije kroz Projekt NBSAP;
• Prezentacija direktnih i indirektnih prijetnji za biološku raznolikost;
• Diskusija o rokovima za dokument NBSAP (predloženi rok za prvi nacrt dokumenta NBSAP je 1. april);
• Diskusija o spisku preliminarnih nacionalnih ciljeva u skladu sa Strateškim planom i Aichi ciljevima;
• Diskusija o indikatorima.
 
Drugi sastanak Ekspertne grupe
Mjesto: CENER 21; Sarajevo, BiH
Datum/vrijeme: 10. maj 2013.; 10:00 – 12:30
Broj učesnika: 7
Glavne teme sastanka:
• Komentari na sadržaj prvog nacrta dokumenta NBSAP;
• Smjernice za Aichi ciljeve (objavljene na web stranici CBD);
• Diskusija o tehničkim detaljima – usaglašavanje strukture dokumenta i terminologije;
• Priprema nacionalnih ciljeva i indikatora;
• Drugi sastanak interesnih strana i identifikacija ključnih interesnih strana;
• Naredni koraci – finalizacija nacionalnih ciljeva, izrada akcionog plana i indikatora;
• Diskusija o ostalim prijedlozima eksperata.
 
Treći sastanak Ekspertne grupe
Mjesto: CENER 21; Sarajevo, BiH
Datum/vrijeme: 19. septembar 2013.; 11:00 - 13:00
Broj učesnika: 8
Glavne teme sastanka:
• Radionica izgradnje kapaciteta na Zapadnom Balkanu o indikatorima kao dijelu NBSAP – utisci i glavne poruke, materijali za eksperte;
• Ključni zaključak Radionice: BiH je, u odnosu na susjedne zemlje, do sada ostvarila veći napredak po pitanju dokumenta NBSAP i realiziranih aktivnosti;
• Diskusija o planu aktivnosti za period od septembra 2013. do marta 2014. godine;
• Prezentacija tabele na kojoj su upoređeni Četvrti i Peti nacionalni izvještaj po poglavljima;
• Diskusija o tome koji dijelovi NBSAP-a (2008. – 2015.) se mogu iskoristiti u pisanju novog NBSAP-a i koji ciljevi predloženi u NBSAP-u (2008. – 2015.) se mogu povezati sa novim NBSAP-om;
• Diskusija o tabeli koja prikazuje napredak aktivnosti, odnosno, programe i zadatake planirane u NBSAP-u (2008. – 2015.), da bi se opisao i ocijenio napredak u novom dokumentu NBSAP i Petom nacionalnom izvještaju, kao i da se identificiraju faktori koji koče napredak;
• BiH (Sarajevo) kao moguća zemlja domaćin organiziranju Radionice IAS/GTI, odnosno, o invazivnim stranim vrstama i Inicijativi globalne taksonomije za regiju Srednje i Istočne Evrope, uz podršku Sekretarijata Konvencije o biološkoj raznolikosti.
 
Četvrti sastanak Ekspertne grupe
Mjesto: CENER 21; Sarajevo, BiH
Datum/vrijeme: 21. oktobar 2013.; 09:00 - 10:00
Broj učesnika: 7
Glavne teme sastanka:
• Revizija nacionalnih ciljeva koje je predložila Ekspertna grupa prije intersektorskog sastanka;
• Diskusija o ulozi svakog eksperta na Intersektorskom sastanku;
• Prijedlozi da svaki ekspert pripremi prezentaciju za Treći sastanak interesnih strana;
• Dopunjavanje dokumenta NBSAP – uvod, napredak aktivnosti, trenutno stanje biološke raznovrsnosti prema Aichi ciljevima;
• Rokovi za Peti nacionalni izvještaj.
 
Peti sastanak Ekspertne grupe
Mjesto: CENER 21; Sarajevo, BiH
Datum/vrijeme: 10. januar 2014.; 10:00 - 12:30
Broj učesnika: 6
Glavne teme sastanka:
• Važni datumi za predstojeće aktivnosti;
• Četvrti sastanak interesnih strana – organizacija i svrha sastanka;
• Diskusija o zadacima eksperata i rokovima;
• Iskustva eksperata u pisanju prethodnih izvještaja kao i u procesu pripreme i usvajanja NBSAP-a (2008. – 2015.)
• Diskusija o tabeli koja prikazuje napredak aktivnosti planiranih u ranijoj fazi dokumenta NBSAP;
• Diskusija o Prvom nacrtu Petog nacionalnog izvještaja, uključujući komentare u okviru svih poglavlja.
 
 
Copyright © 2013! All rights reserved.