Sastanci Upravnog odbora Projekta
 
Prvi sastanak upravnog odbora projekta/početni sastanak
Mjesto: Federalno ministarstvo okoliša i turizma; Sarajevo, BiH
Datum/vrijeme: 28. novembar 2012.; 11:00 – 12:00
Broj učesnika: 8
Glavne teme sastanka:
• Predlaganje članova Upravnog odbora Projekta i Ekspertne grupe;
• Usvajanje metodologije, plana rada i budžeta.
 
Drugi sastanak Upravnog odbora Projekta
Mjesto: Zgrada UN; Sarajevo, BiH
Datum/vrijeme: 29. juli 2013.; 15:00 – 16:00
Broj učesnika: 4
Glavne teme sastanka:
• Plan rada Projekta za Nacionalnu strategiju za biološku raznolikost i akcioni plan (NBSAP);
• Organizacija sastanaka Upravnog odbora projekta (PSC), sastanaka Ekspertne grupe i sastanaka interesnih strana;
• Angažovanje eksperata (domaćih i stranih) u pripremi NBSAP dokumenta i Petog nacionalnog izvještaja;
• Predstavljanje Projekta NBSAP (npr. svrha i značaj Projekta NBSAP, metodologija, sadržaj dokumenta NBSAP, proces izrade dijelova NBSAP), opis Strateškog plana za biološku raznolikost 2011 – 2020 uključujući i 20 Aichi ciljeva, predloženi nacionalni ciljevi i indikatori;
• Naredne aktivnosti na osnovu izrade i revizije Prvog nacrta dokumenta NBSAP, revizija nacionalnih ciljeva i indikatora, priprema Petog nacionalnog izvještaja i akcionog plana;
• Priprema dodatnih upitnika za prikupljanje novih podataka o biološkoj raznolikosti prema određenim Aichi ciljevima;
• Druga radionica izgradnje kapaciteta na Zapadnom Balkanu u Kolašinu, u Crnoj Gori (9. - 12. septembar).
 
Treći sastanak Upravnog odbora Projekta
Mjesto: Zgrada UN; Sarajevo, BiH
Datum/vrijeme: 21. oktobar 2013.; 15:00 - 16:30
Broj učesnika: 8
Glavne teme sastanka:
• Napredak aktivnosti ostvaren od drugog sastanka Upravnog odbora Projekta;
• Prezentacija sadržaja za dokument NBSAP i za Peti nacionalni izvještaj;
• Prezentacija prijedloga Ekspertne grupe o nacionalnim ciljevima za dokument NBSAP;
• Iskustva i zaključci sa druge radionice izgradnje kapaciteta na Zapadnom Balkanu o indikatorima kao dijelu NBSAP, održane u Kolašinu, u Crnoj Gori (9. - 12. septembar);
• CHM (mehanizam za razmjenu informacija) je veoma važan segment Projekta NBSAP, koji obuhvata aktivnosti kao što je imenovanje nacionalne kontakt tačke (NFP) za CHM, uspostavljanje web stranice sa sadržajem i fotografijama, izradu logotipa, itd.;
• Ključni ciljevi “Globalne podrške ratifikaciji i stupanju na snagu Nagoya Protokola o pristupu genetskim resursima i raspodjeli dobiti" u BiH;
• Prezentacija novog projekta nastalog u saradnji između UNDP i UNEP-a pod nazivom "Jačanje sistematičnog upravljanja očuvanjem i monitoringa biološke raznolikosti u BiH: Procjena statusa očuvanja herpetofaune planine Prenj".
 
 
Copyright © 2013! All rights reserved.