UN Decenija biološke raznolikosti
Obavještenje
Bosna i Hercegovina dobila nagradu za novouspostavljeni nacionalni CHM

Objavjeno: 13.12.2016
U okviru brojnih događaja na 13. Konferenciji zemalja članica Konvencije Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti (UNCBD COP13), koja se održava u Kankunu (Meksiko), Bosna i Hercegovina je odlukom posebnog žirija uspostavljenog od strane sekretarijata UNCBDa, u konkurenciji svih 195 članica Konvencije dobila nagradu za najbolji novouspostavljeni nacionalni CHM (Clearing-House Mechanism). Read more

Ukoliko imate potrebu da nam se javite, molim Vas da kontaktirate Anelu Rodić na email adresu: anela.rodic@cener21.ba

Hvala!
 
PORTAL BOSNE I HERCEGOVINE SA MEHANIZMOM ZA RAZMJENU INFORMACIJA O BIOLOŠKOJ RAZNOLIKOSTI (CLEARING - HOUSE MECHANISM - CHM)
Ovaj portal predstavlja dio globalne mreže za razmjenu informacija uspostavljene Konvencijom o biološkoj raznolikosti (Clearing House Mechanism - CHM). Njegova svrha je da pruža sveobuhvatne informacije o biološkoj raznolikosti putem efikasnih informacijskih usluga, te da omogući tehničku i naučnu saradnju, razmjenu znanja i protok informacija. CHM portal daje informacije o provođenju Konvencije u Bosni i Hercegovini i donosi najnovije informacije o događajima, konferencijama i drugim sličnim pitanjima. On sadrži informacije vezane za biološku raznolikost na nivou države koje su neophodne da bi pomogle donosiocima odluka i interesnim stranama u ispunjavanju obaveza definiranih Konvencijom, kao i u očuvanju i održivom korištenju biološke raznolikosti.
Šta je mehanizam za razmjenu informacija (CHM)?

Pojam "clearing - house" obuhvata svaku agenciju koja na jednom mjestu okuplja one koji traže i one koji nude robe, usluge ili informacije, te na taj način usklađuje potražnju i ponudu. U smislu provođenja Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD), mehanizam razmjene informacija ima za cilj da:

  • Značajno doprinese provođenju CBD i njenog Strateškog Plana za biološku raznolikost 2011.-2020. putem efikasnih informacijskih usluga i drugim odgovarajućim sredstvima;
  • Promovira i omogućava tehničku i naučnu saradnju, razmjenu znanja i protok informacija;
  • Uspostavi u potpunosti operativnu mrežu zemalja Strana i partnera
Državni mehanizam za razmjenu informacija (ili državni CHM) je web stranica koja pruža relevantne informacije o Konvenciji o biološkoj raznolikosti u određenoj zemlji.
 
Događaji
Sastanak interesnih grupa:
Treći sastanak (Decembarr, 2013) Teslić, BiH
 
Galerija slika
 
Copyright © 2013! All rights reserved.