UOBIČAJENA PITANJA
Što je to Mehanizam za razmjenu informacija o biološkoj raznolikosti (CHM)?
Pojam "clearing-house" (klirinška kuća) je prvobitno označavao finansijsko tijelo gdje su se prebijali računi i čekovi između banaka članica, na način da su se samo neto razlike trebale izmirivati u gotovom novcu. Danas je značenje termina prošireno kako bi uključivalo bilo koju agenciju ili tijelo koje okuplja one koji traže i one koji nude robe, usluge ili informacije, usklađujući na taj način ponudu i potražnju.
Šta je uloga Nacionalne CHM kontakt tačke (National Focal Point - NFP)?
Djelujući kao jedan od kanala komunikacije između nacionalnog i regionalnih nivoa sa Sekretarijatom Konvencije o Biološkoj raznolikosti, Nacionalna CHM kontakt tačka (NFP) promovira i olakšava aktivnosti kojima se pruža potpora tehničkoj i znanstvenoj suradnji.
Zašto uspostaviti Nacionalni CHM Website?
Korištenje novih informacionih tehnologija za podršku aktivnostima nacionalnog mehanizma (CHM-a) nudi mnoge pogodnosti. Među tim novim tehnologijama najpopularnije i najraširenije su one koje koriste World Wide Web (WWW). I zaista, ni jedna druga tehnologija ne može doprijeti do tako velikog broja ljudi, u tako mnogo regiona, i po tako niskoj cijeni. Štaviše, ni jedna druga tehnologija ne može integrirati toliko drugih tehnologija na tako fleksibilan i lak način. Iako je veliki broj Strana Konvencije uspostavio svoje nacionalne CHM-ove i isto toliko ih ima pristup e-mailu, vrlo mali broj njih je izradio svoje nacionalne CHM internet stranice. Svrha ovog modula jeste pomoći Stranama da izrade svoje nacionalne CHM internetske stranice i ponude vođstvo i smjernice u organizaciji informacija koje su dostupne putem tih stranica.
 
Copyright © 2013! All rights reserved.