Relevantni dokumenti o biološkoj raznolikosti u Bosni i Hercegovini

– I Nacionalni izvještaj za Konvenciju o biodiverzitetu
– II Nacionalni izvještaj za Konvenciju o biodiverzitetu
– III Nacionalni izvještaj za Konvenciju o biodiverzitetu
– IV Nacionalni izvještaj za Konvenciju o biodiverzitetu
– V Nacionalni izvještaj za Konvenciju o biodiverzitetu
– Strategija Bosne i Hercegovine sa akcionim planom za zaštitu biološke i pejzažne raznolikosti -NBSAP BiH 2015-2020 (Bos Hrv Srp)

– Akcioni program za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanja posljedica suše u Bosni i Hercegovini (Bos Hrv Srp)

– Strategija Bosne i Hercegovine sa akcionim planom za zaštitu biološke i pejzažne raznolikosti (NBSAP BiH 2008 – 2015)
– Izvještaj o stanju okoliša BIH
– Procjena stanja biološke raznolikosti
– Samostalna procjena nacionalnih kapaciteta BiH u implementaciji multilateralnih okolišnih sporazuma
– Crvene liste flore FBiH
– Crvene liste faune FBiH
– Crvene liste gljiva FBiH