Ratifikovane konvencije i sporazumi

Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), Odluka o ratifikaciji („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – MU broj 11/08).
Konvencija za zaštitu morskog ekosistema i obalskih područja Mediterana (Barselonska konvencija)-(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – Međunarodni ugovori broj 26/98). Preuzmi tekst Konvencije i njenih Protokola!
Odluka o ratifikaciji izmjena i dopuna Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalskog područja Mediterana, „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – Međunarodni ugovori broj 11/08).
Konvencija o močvarnim staništima od međunarodne važnosti naročito o staništima vodotokova (RAMSAR). Preuzmi tekst Konvencije (eng.)!
Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (CMS ili Bonska konvencija, „Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori, broj 8/17).
Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – Međunarodni ugovori, broj 8/08). Preuzmi tekst Konvencije!