Mjesto: Hotel Evropa; Sarajevo, BiH
Datum: 09. – 12. decembar 2013.
Broj učesnika: 35
Radionicu je organizirao Sekretarijat Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD), u saradnji sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine i NVO CENER 21, uz velikodušnu finansijsku podršku vlade Japana. Cilj Radionice je bio razmatranje načina kako da se razviju nacionalne strategije i akcioni planovi za invazivne strane vrste kao dio revidiranih nacionalnih strategija za biološku raznolikost i akcionih planova, uzimajući u obzir odluke Konferencije Strana i druge elemente međunarodnog regulatornog okvira relevantnog za invazivne strane vrste. Glavne teme su bile: identifikacija problema invazivnih stranih vrsta u regionu i mogućih mjera; nacionalna iskustva u bavljenju pitanjem invazivnih stranih vrsta; elementi koji se trebaju ugraditi u nacionalne strategije za biološku raznolikost i akcione planove; sažetak i preporuke.